اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس مرامی

در مرام ما رفیقان  نیست رسم ترک دوست ، عهد با هر کس ببندیم جانمان در دست اوست