اس ام اس جدید عاشقانه

ارزوی دل

تنها آرزوی بجا مانده دردلم سوگند به عشقت

وکلام ساده توست

که تنها تکیه گاه محکم شانه های تنهایم باشد

        *********************************************

مرامران زخود که قسم می خورم هنوز

جزبادوچشم مست توعهدی نبسته ام

***********************************

گرباغم دوریت نسازم چه کنم ؟

بایاد توگرعشق نبازم چه کنم؟

چون درنظرم تویی فقط مایه ناز

گرمن به توای دوست ننازم چه کنم؟

***************************

ذغال قلیونتم رفیق

می سوزم تابسازمت

*******************************

اگرقلبی دریک لحظه درصدسال

یادمن کند بیشک دل من

درتمام لحظه های عمر

به یادش می تپد پرشور

*****************