اس ام اس جدید عاشقانه

اس ام اس زندگی

زندگی راه درازیست پرازوسوسه ها

بی من ازوحشت این جاده نباید بروی

*******

زندگی برگ بودن درمسیر باد نیست

امتحان ریشه هاست

****

زندگی قصه خوبی قصه مردونگی هاست

زندگی رمزعبورازشب دلتنگی رویاست

***